მომსახურების პირობები

წესები და პირობები

Home » მომსახურების პირობები

portal.worldbus.ge” – ზე სწორად შესასვლელად და გამოსაყენებლად, გთხოვთ გაეცნოთ და დაეთანხმოთ წინამდებარე მომხმარებელთა შეთანხმებას, TradeZone LLC ვებსაიტის პირობებს. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ორ დედნად, თითოეული ქართულ და ინგლისურ ენაზე და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა. ინგლისურ ენაზე იხილეთ შემდეგ ბმულზე TERMS & CONDITIONS

WORLDBUS- ის პირობები და შენიშვნები შემდეგზე: 

ვადები, პირობები და შენიშვნები (შემდგომში  “მომხმარებელთა შეთანხმება” ან უბრალოდ “ხელშეკრულება”) შესრულებულია შპს TradeZone (I / N: 406296958) “WORLDBUS” – სა და მომხმარებლებს შორის (შემდგომში “მომხმარებელი”), ვისაც სურს  WORLDBUS- ის სერვისების და პროდუქტების შეძენა და სარგებლობა.

პროდუქტის შესახებ: 

WORLDBUS თავისი ვებსაიტების, მობილური საშუალებებისა და მასთან დაკავშირებული პროგრამების საშუალებით (ერთობლივად მოიხსენიება როგორც “ვებსაიტი”) მომხმარებლებს სთავაზობს პრემიუმ ხარისხის მომსახურებებსა და პროდუქტებს (შემდგომში “პროდუქტები”), მათ შორის (თუმცა, არ შემოიფარგლება მხოლოდ):

 • ვებ – ჰოსტინგის მომსახურება; 
 • IT კონსულტაცია; 
 • საფოსტო(mail) მომსახურება; 
 • კოლოკაციის მომსახურება; 
 • გამოყოფილი სერვერები; 
 • სერვერის ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა, მოწყობა და ადმინისტრირება; 
 • ქსელის შექმნა; 
 • ვირტუალიზაციის დამუშავება;

ტერმინები და განმარტებები: 

წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისათვის ქვემოთ ჩამოთვლილ ტერმინებს აქვთ შემდეგი განმარტებები:
მომხმარებელი: ნებისმიერი იურიდიული პირო(მათ შორის, სამთავრობო ორგანოები) ან ფიზიკური პირი, რომელიც იღებს WORLDBUS პროდუქტებს;
მომსახურების საკომისიო: საფასური, რომელიც დაფიქსირებულია WORLDBUS- ის მიერ, მის ონლაინ პორტალზე მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი კონკრეტული პროდუქტისთვის;
გადახდის პერიოდი: გადახდის თარიღი, რომელიც განსაზღვრულია WORLDBUS– ის მიერ, მის ონლაინ პორტალზე, მომხმარებლის გვერდზე (პროფილზე) ინვოისის დამატებით;
ჰოსტინგი: მომხმარებელთა ვებ – გვერდის ინტერნეტში განთავსების სერვისი;
დომენის სახელი: მომხმარებლის მიერ მითითებული დომენის სახელი ონლაინ აპლიკაციის (შეტყობინების) საშუალებით;
გამოყოფილი სერვერი: WORLDBUS– ის საკუთრებაში არსებული სერვერი, რომელიც მომხმარებელს ეძლევა იჯარით ამ უკანასკნელის მიერ მისი (მომხმარებლის) შეხედულებისამებრ მისი ადმინისტრირებისთვის;
სერვერი: კომპიუტერი, რომელიც მოთავსებულია კოლოკაციის ზონაში;
ვირტუალური სერვერი: ვირტუალური ძრავა, რომელიც WORLDBUS- ის სერვერზე არის მინიჭებული და იყენებს ფიზიკური სერვერის ზოგიერთ რესურსს, როგორიცაა სივრცე, მეხსიერება (RAM) და პროცესორი. ასეთ სერვერებს მართავს მომხმარებელი;

ვებ-საიტის გამოყენება:

შემდეგი ვებსაიტი და ამ ვებსაიტზე განთავსებული პროდუქტები, რომლებიც შეთავაზებულია  მომხმარებლისთვის, განპირობებულია ქვემოთ მოცემული ყველა წესის და პირობების მიღებით (ცვლილების შეტანის გარეშე). ამ ვებსაიტზე ნებისმიერი ფორმით შესვლით ან მისი გამოყენებით, მომხმარებელი თანახმაა დაიცვას ყველა წესი და პირობა, რაც მას ავალდებულებს ვებ-საიტი და ადასტურებს, რომ მან წაიკითხა და გააცნობიერა მისი პირობები. ყიდვის / შეკვეთის ყველა შეთანხმებაში, შეკვეთის მიმღები პირი მიიჩნევა, რომ მან მიიღო ეს ხელშეკრულება შეკვეთაში დასახელებული პირების სახელით.

ჩვენ შეიძლება მომავალში შევცვალოთ ან სხვაგვარად შევიტანოთ ცვლილებები ხელშეკრულებაში და მომხმარებელს ესმის და ეთანხმება, რომ ამ ვებგვერდზე მუდმივი წვდომა ან გამოყენება, ამგვარი ცვლილების შემდეგ ნიშნავს, რომ მომხმარებელმა მიიღო განახლებული ან შეცვლილი ხელშეკრულება. ჩვენ გავაშუქებთ ხელშეკრულების ბოლო განახლების თარიღს ამ ხელშეკრულების ზედა ნაწილში და ნებისმიერი შესწორება ძალაში შევა გამოქვეყნებისთანავე.ჩვენ შევატყობინებთ ჩვენს რეგისტრირებულ მომხმარებლებს ამ შეთანხმებაში არსებითი ცვლილებების შეტანის შესახებ, ან გავგზავნით შეტყობინებას ელექტრონულ მისამართზე, რომელსაც მოგვაწოდებს მომხმარებელი რეგისტრაციის მომენტში, ან შეტყობინებას განვათავსებთ ჩვენს ვებგვერდზე. პერიოდულად ეწვიეთ ამ გვერდს, რათა იხილოთ შეთანხმების უახლესი ვერსია.

კლიენტი, ამ ვებსაიტით სარგებლობის პირობით, იძლევა გარანტიას შემდეგზე:

 • ამ ვებ–გვერდზე მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ჭეშმარიტი, ზუსტი, მიმდინარე და სრული;
 • თუ მომხმარებელს აქვს WORLDBUS-ზე ანგარიში, მან უნდა დაიცავს ანგარიშის ინფორმაცია და ზედამხედველობა გაუწიოს და მთლიანად აგოს პასუხისმგებლობა ანგარიშზე, თუ კი სხვა პირი,  მომხმარებლის გარდა, ისარგებლებს ანგარიშით;
 • მომხმარებელი აცნობიერებს და ესმის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ვერ შეინარჩუნებს ანგარიშის ინფორმაციას უსაფრთხოდ და საიდუმლოდ, და ეს გამოიწვევს მესამე პირის მიერ ანგარიშზე ავტორიზებული წვდომის მიღებას – მხოლოდ მომხმარებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა / პასუხისმგებლობა ასეთი წვდომით გამოწვეული შედეგების შესახებ. WORLDBUS–ს არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ასეთ შემთხვევაში;
 • მომხმარებლის მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენება გამიზნულია შეთავაზებული პროდუქციის შესაძენად ლეგიტიმური შეკვეთების მისაღებად. მომხმარებელი თანახმაა არ გამოიყენოს ეს ვებ-გვერდი სპეკულაციური, ყალბი ან თაღლითური მოთხოვნების გასაკეთებლად

გარდა ამისა, მომხმარებელი ამ ვებსაიტით და ჩვენი პროდუქტებით სარგებლობის პირობით, ვალდებულია:

 • სათანადოდ გადაიხადოს შეკვეთილი პროდუქციის საფასური. 
 • შექმნას შესაბამისი პირობები WORLDBUS–სთვის, თავისი ვალდებულებების სათანადოდ შესასრულებლად (უზრუნველყოს ანგარიშსწორების სწორი ინფორმაცია, მისამართი და ა.შ.); 
 • გადახდისას მიუთითოს ინვოისის ნომერი სწორად.

პროდუქციის მიწოდებისას WORLDBUS-ი ვალდებულია:

 • – უზრუნველყოს 24/7 საათის განმავლობაში მისი მომსახურებების მონიტორინგი და მხარდაჭერა შემდეგი ელ.ფოსტის საშუალებით – support@worldbus.ge 
 • – უზრუნველყოს მისი მომსახურებისა და პროდუქტების უწყვეტი მიწოდება 24/7 განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც WORLDBUS ახორციელებს ტექნიკურ მომსახურებას ან რაიმე მსგავს სამუშაოს (ასეთ შემთხვევებში, WORLDBUS განათავსებს შეტყობინებას მის ვებ–გვერდზე 2 (ორი) დღით ადრე) .

ჰოსტინგისა და ფიზიკური/ვირტუალური სერვერისა და ნებისმიერი ღრუბლოვანი მომსახურების გაწევისას, WORLDBUS უფლებამოსილია:

 • შეწყვიტოს მომსახურების გაწევა იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი გადააჭარბებს გადახდის ვადას 1 (ერთი) დღით; 
 • იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს აქვს დავალიანება WORLDBUS–ის მიმართ, ეს უკანასკნელი უფლებამოსილია დათვალოს მომხმარებლის გადახდა (მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ინვოისით დაფარულია  გადახდა) წარსული დავალიანების დაფარვისა და 10% ჯარიმის გადახდა გვიან გადახდის შემთხვევაში.
 • მომხმარებლის მიერ ამ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ან/და შესაბამისი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, შეზღუდდეს და/ან შეჩერდეს მომხმარებლის მომსახურება.
 • ჰოსტინგის სერვისების მიწოდებისას, WORLDBUS-ს უფლება აქვს შეაჩეროს მომსახურების მიწოდება, ამგვარი მიწოდების შემთხვევაში, თუ ამ ჰოსტინგზე განთავსებული სხვა ვებგვერდების მუშაობა შეფერხებულია, ბოლო დაერთების გამო;
 • შეზღუდოს ან/და შეაჩეროს მომხმარებელთა მომსახურება საავტორო უფლებების დამცველი ორგანიზაციებისგან ან/და საავტორო უფლებების დამცავი კომპანიებისგან მიღებული ოფიციალური წერილის საფუძველზე, მათი საავტორო უფლებებით დაცული პროდუქტის უკანონო გამოყენების ფაქტზე;
 • წაშალოს მომხმარებლის ფაილები სერვერიდან, თუ ის არ გადაიხდის მომსახურების საფასურს 1 (ერთ) კვირაზე მეტხანს;
 • მოითხოვოს მომხმარებლისგან 3 (სამი) თვის წინასწარი გადახდა, აღნიშნული მომხმარებლისთვის შეჩერებული პროდუქციის მიწოდების განახლების სანაცვლოდ;

სერვისის პირობები და შენიშვნები დომენის რეგისტრაციისთვის: 

დომენის სახელის რეგისტრაციისას, კლიენტი იღებს შეზღუდულ, განახლებად და ექსკლუზიურ უფლებებს დომენის გამოყენებისათვის მოცემული პერიოდის განმავლობაში და ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, აგრეთვე დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრირების წესებში.

WORLDBUS–ზე დომენის დარეგისტრირებამდე, მომხმარებელი ვალდებულია დაათვალიეროს, გაეცნოს და შეასრულოს დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრირების მოთხოვნილი წესები და შესაბამისი ინსტრუქციები, რომლებიც შეგიძლიათ იხილოთ WORLDBUS დომენის რეგისტრაციის კონფიდენციალურობისა და პოლიტიკის გვერდზე და .ge დომენის რეგულაციები.

მომხმარებელი აგებს პასუხს დომენის სახელის რეგისტრაციის დროს დაშვებულ შეცდომაზე. ამიტომ, ასეთ შემთხვევებში, გადახდილი საფასური არ უბრუნდება დომენის გააქტიურების შემდეგ.

როდესაც მომხმარებელი არეგისტრირებს GE დომენურ სახელს ის თანხმობას აცხადებს და მასზე ვრცელდება შემდეგი პირობები:

 1. მომხმარებელზე, როგორც რეგისტრანტზე ვრცელდება Ge დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესები <https://nic.ge/_cdn/f/22/18/jAxlybKxdEG86lXf7GV_5Q/Update_Domain_Regulation_GEO_2020_08_12_V.4.0_FINAL.pdf> (GE დომენის რეგულაცია), რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. Ge დომენის ადმინისტრატორი უფლებამოსილია მოითხოვოს რეგისტრანტისგან ადმინისტრატორის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, როგორც ეს GE დომენის რეგულაციაშია გათვალისწინებული. GE დომენის რეგულაციის ძალაში მყოფი ვერსია ხელმისაწვდომია შემდეგი ბმულის მეშვეობით: https://nic.ge/ka/administrator/the-ge-domain-regulations
 2. იმ შემთხვევაში თუ რეგისტრირდება GE დომენური სახელი რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს „GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების პოლიტიკაზე“, მათ შორის, „GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების წესებზე“ და WIPO-ს „დამატებით წესებზე“, რომლებიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. ძალაში მყოფი დავების მოგვარების პოლიტიკა ხელმისაწვდომია შემდეგი ბმულის მეშვეობით: https://nic.ge/ka/administrator/the-ge-domain-regulations
 3. რეგისტრანტი თანხმობას აცხადებს, რომ ამ პუნქტის შესაბამისად დავები განიხილოს WIPO-ს არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრმა. დავის განხილვის ენა უნდა იყოს ინგლისური.

გამოყენების პოლიტიკა:

გამოყენების პოლიტიკა მიუთითებს იმ შეზღუდვებზე, რომლებიც გამოიყენება WORLDBUS-ის მიერ გამოწერილ სერვისზე. ეს პოლიტიკა შეიქმნა, რათა უზრუნველყოს WORLDBUS-ს, როგორც მომსახურების მიმწოდებელს დაცვა, საიმედოობა და კონფიდენციალურობა და WORLDBUS-ს აქვს უფლება შეცვალოს ეს პოლიტიკა ნებისმიერ დროს, ხოლო მისი შეცვლის მომენტში იგი ამოქმედდეს დაუყოვნებლივ. მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა ქმედებაზე, რაც ხორციელდება WORLDBUS სერვისების გამოყენების დროს და თანახმა ხართ, რომ არ გამოიყენოთ თქვენი სერვისები აკრძალულ მიზნებში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  გამოყენების პოლიტიკაში შეიძლება იყოს შეტანილი ცვლილებები და მომხმარებლის მოვალეობაა რეგულარულად შეამოწმოს ცვლილებები. (მომხმარებლები, სტუმრები და ვიზიტორები ერთობლივად მოიხსენიებიან როგორც მომხმარებლები).

”გადახდილი თანხის დაბრუნების გარანტიები არ არსებობს!” თუ კი გაწეულ მომსახურებას მომხმარებელი ბოროტად გამოიყენებს და ასევე თუ კი გამოყენების პოლიტიკის წესებს დაარღვევს.

WORLDBUS-ის განახლებული გამოყენების პოლიტიკა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემული ბმულებიდან: იხილეთ რა არის დაშვებული ჩვენს ქსელზე

გამოქვეყნებული კონტენტი

 • მომხმარებელი პასუხისმგებელია ინტერნეტში გამოქვეყნებული კონტენტის შინაარსზე, როგორც საკუთარი ასევე მესამე მხარის კონტენტზე. უნდა იყოს წარმოდგენილი მომხმარებლის სრული სახელი და ზუსტი მისამართი. შეემდგომი ვალდებულებები შეიძლება წარმოიშვას ტელეკომუნიკაციების და ტელეკომუნიკაციური მომსახურების შესახებ კანონის დებულებით. ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერი ფორმით გამოყენებით, მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას და ადასტურებს, რომ გაეცნო მოხმარებლისთვის აუცილებელ პირობებს და ეთანხმება მათ.
 • მომხმარებელი ვალდებულია არ გამოაქვეყნოს კონტენტი, რომელიც შეიძლება არღვევდეს მესამე პირის უფლებებს ან სხვაგვარად არღვევდეს კანონს. დაუშვებელია ეროტიული, პორნოგრაფიული, ექსტრემისტული სახის მასალების განთავსება. ჩვენ გვაქვს უფლება შევზღუდოთ წვდომა ნებისმიერ მომხმარებელს ანგარიშზე, თუ ავღნიშნავთ დარღვევას.
 • ასევე ეს ვრცელდება ისეთ შემთხვევებში, როცა მომხმარებელი აქვეყნებს ისეთი შინაარსის კონტენტს, რომელსაც შეუძლია შელახოს ინდივიდუალური პირების ან ადამიანთა ჯგუფის უფლებებს. ამის გამოყენება შეიძლება აქტუალური იურიდიული საჩივრის გარეშეც. ჩვენ არ ვართ ვალდებულები შევამოწმოთ ჩვენი მომხმარებლების კონტენტი.
 • აკრძალულია ელ-ფოსთით სპამის გაგზავნა. განსაკუთრებით ეხება, უკანონო ან უნებართვო რეკლამის გაგზავნას მესამე მხარისთვის. რაც შეეხება ელ-ფოსტების გაგზავნას, აკრძალულია გამგზავნის ყალბი ინფორმაციის მიწოდება ან გამგზავნის პირადობის დამალვა სხვა გზით. ჩვენ გვაქვს უფლება შევზღუდოთ წვდომა, თუ მოთხოვნები არ იქნება გათვალისწინებული.

პროდუქტები:

ვებსაიტის მეშვეობით, ჩვენი პროდუქციის შეკვეთისას/შეძენისას, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ იგი ეთანხმება ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და ამ ხელშეკრულებაში აღწერილ წესებსა. გარდა ამისა, მომხმარებელი იძლევა გარანტიას/ადასტურებს, რომ არის სრულწლოვანი, მიღწეული 18 წელს  და იმას, რომ მას აქვს იურიდიული უფლებამოსილება დადოს ეს ხელშეკრულება, გამოიყენოს ეს ვებგვერდი, შეუკვეთოს პროდუქტი და ადასტურებს, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწვდის, არის ჭეშმარიტი და ზუსტი. შემდგომი მომხმარებელი თანახმაა გამოიყენოს ამ ვებსაიტის შესყიდვის ფუნქციები, რათა მიიღოს მხოლოდ ლეგიტიმური შეკვეთები თავისთვის ან სხვებისთვის, რომელთა სახელითაც მომხმარებელს კანონიერად აქვს უფლებამოსილი მოქმედება.

აკრძალულია ნებისმიერი ყალბი ან თაღლითური შეკვეთის განხორციელება და ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც შეეცდება ასეთი მოქმედება განახორციელოს, შეიძლება გაუქმდეს ანგარიში.

ცვლილებები და დამატებები:

ზოგჯერ შეიძლება შეიცვალოს ფასები, დაფარვა, ასაკთან დაკავშირებული მოთხოვნები და პროდუქტის სხვა მახასიათებლები და/ან მოთხოვნები, შესაბამისად, WORLDBUS-ი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზნით გააუქმოს, შეცვალოს ან ჩაანაცვლოს ნებისმიერი სერვისი ან პროდუქტი, რომელიც მომხმარებელმა შეუკვეთა ამ ვებსაიტზე სამომავლოდ გამოყენების მიზნით. ასეთ შემთხვევებში, თუ მომხმარებელი უკმაყოფილოა შეთავაზებული ალტერნატივებით, მომხმარებელს უფლება აქვს სრულად დაიბრუნოს თანხა, რომელიც საწყისი შენაძენის ფასი იყო. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, როდესაც ასეთი ცვლილებები ძალაში შევა, ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით  შევატყობინოთ მომხმარებელს, რათა ჩაანაცვლოს ან ხელახლა განახორციელოს შეკვეთა, სადაც ეს შესაძლებელია.

ფასები და ჩანართები/გამონაკლისები:

 • ვებგვერდზე ჩამოთვლილუ ფასები მოცემულია თითო პროდუქტზე, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. 
 • ფასები ემყარება შეკვეთის დროს ადგილობრივ კურსს და დაკონვერტირებულია WORLDBUS–ის გაცვლითი კურსით.
 • ფასებში ცვლილებები შეიძლება შეტანილი იყოს გაფრთხილების გარეშე, შეკვეთის დადასტურებამდე. 
 • თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ფასებში არ შედის რაიმე ადგილობრივი გადასახადი ან გამოყენების საფასური.

გადახდა და მისი გაუქმება:

მომხმარებლის მიერ, ვებსაიტის საშუალებით, ჩვენი პროდუქტის შეძენისას, WORLDBUS-ი აგროვებს მომხმარებლის გადახდის ინფორმაციას.

ტრანზაქციის ღირებულება შეიძლება დაექვემდებაროს გადასახადებს, უცხოურ ოპერაციებს, ვალუტის გაცვლას ან სხვა გადასახადებს. მომხმარებლის საბანკო ან საკრედიტო/სადებეტო ბარათების კომპანიას შეუძლია დააკონვერტიროს გადახდა ადგილობრივ ვალუტაში და დააკისროს საკომისიოები, რის შედეგადაც განსხვავდება ვებსაიტებზე ნაჩვენები თანხა და კლიენტის საბანკო ანგარიშზე ან საკრედიტო/სადებეტო ბარათის ამონაწერში ჩამოწერილი საბოლოო თანხა. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ დამკვეთის ბანკს ან საკრედიტო/ სადებეტო ბარათის კომპანიას, თუ თქვენ გექნებათ რაიმე შეკითხვები, თუ რა შეიძლება იქონიოთ კონვერტაციის ან საკომისიოსთან დაკავშირებით.

თანხის უკან დაბრუნების წესი:

მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს გადახდილი თანხის დაბრუნების უფლება მომსახურების შეწყვეტის, გაცემული მომსახურების კრედიტების, კეთილი ჟესტების, ინვოისის კორექტირების შესაბამისად.

ჩვენ გვაქვს თანხის დაბრუნების გარანტიას 30 დღეში (ჰოსტინგის და ვირტუალურ პირად სერვერებზე) და თანხის დაბრუნების გარანტია 7 დღეში (ძირეულ სერვერებზე). დროის ათვლა დაიწყება შეკვეთის მიწოდების დროიდან და ვადაგადაცილების შემთხვევაში თანხა არ დაიბრუნება.
თუ თქვენ გსურთ შეწყვიტოთ სერვისით სარგებლობა გარანტიის დღეების განმავლობაში (და დაიბრუნოთ თანხა), თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ დამოწმებული თხოვნა.

არ არის “თანხის დაბრუნების გარანტია” მომსახურების წესებისა და პირობების დარღვევის შემთხვევაში!

თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ უახლესი განახლებული გამოყენების წესები ერთი დაწკაპუნებით ,,გამოყენების წესები და პირობები”-ს ბმულზე.

WORLDBUS-ის მომსახურების წესები და პირობები (მუდმივი ლინკი): იხილეთ რა არის დაშვებული ჩვენს ქსელზე

პასუხისმგებლობა:

 • პირდაპირი მიყენებული ზიანის, განმეორებითი მიყენებული ზიანის შემთხვევაში ან ინტერნეტის გაუმართაობის გამო ან ტექნიკური პრობლემების გამო დაკარგულ მოგებაზე, რომელიც არ არის ჩვენს განკარგულებაში, ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს.
 • ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი კონტრაქტორების წინაშე სახელშეკრულებო ვალდებულებეების მცირე დარღვევის დროს. ეს არ ეხება ყველა მიყენებულ ზიანს და შეესაბამება პროდუქტზე პასუხისმგებელ კანონს.
 • არაპირდაპირი გზით მიყენებული ზიანის შემთხვევაში ან მოგების დაკარგვისას, ჩვენ პასუხს ვაგებთ მხოლოდ განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობის შემთხვევაში. ხელშეკრულების გათვალისწინებით, ჩვენ პასუხს ვაგებთ მხოლოდ განზრახ მიყენებულ ზიანზე და ზარალის ანაზღაურებაზე, წლიური გადასახადის მაქსიმუმ 100%.
 • თუ მომხმარებლის კონტენტი არღვევს ვალდებულებების მე-6 პუნქტს, განსაკუთრებით არღვევს იურიდიულ აკრძალვებს და ზნეობებს, მომხმარებელი ჩვენს წინაშე აგებს პასუხს ველა გამოწვეული პირდაპირი და არაპირდაპირი მიყენებული ზიანისთვის. ქონებრივი ზიანის მიყენების ჩათვლით.
 • გარდა ამისა, მომხმარებელი თანხმდება გაგვათავისუფლოს მესამე მხარის ყველა პრეტენზიისგან, არ აქვს მნიშვნელობა რა სახის შეიძლება იყოს უკანონო ინტერნეტ-კონტენტი. გათავისუფლების ვალდებულება მოიცავს პასუხისმგებლობას ყველა სამართლებრივი დაცვის ხარჯს.(მაგ. სასამართლოში და ადვოკატისთვის გადასახადი)

Cookie ფაილების გამოყენების წესები:

WORLDBUS-ის და სხვა ვებ-გვერდების დათვალიერებისას, სარეკლამო ქსელებმა, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ შეიძლება თქვენს კომპიუტერში განათავსონ ანონიმური cookie-ფაილები და გამოიყენონ მსგავსი ტექნოლოგიები, თქვენი ინტერესების გაგების მიზნით ონლაინ აქტივობის საფუძველზე, რომ ამით მოირგონ თქვენთვის შესაბამისი რეკლამა. თუ არ გსურთ მიიღოთ ასეთი ტიპის რეკლამა, თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ ამ გვერდს და უარი განაცხადოთ რეკლამაზე, რომლებსაც კომპანიები ახორციელებენ. (ეს ხელს არ შეგიშლით რეკლამების დანახვაში; რეკლამა უბრალოდ არ გამოჩცნდება ამ მეთოდის გამოყენებით.)

ზოგადი დებულებები:

თუ ამ ხელშეკრულების რომელიმე ნაწილი არასწორი ან დაუცველი აღმოჩნდა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის, რომლებიც არ შემოიფარგლება ზემოთ მოყვანილი პასუხისმგებლობის უარყოფით და შეზღუდვით, ძალადაკარგული ან დაუცველი დებულება ჩაითვლება მოქმედი დებულებით დადებული. რაც ყველაზე მეტად ემთხვევა თავდაპირველი დებულების მიზანს და ხელშეკრულების დარჩენილი დებულებები ძალაში რჩება.

ეს ხელშეკრულება (და მასში მოხსენიებული ნებისმიერი სხვა პირობები) წარმოადგენს სრულ შეთანხმებას მომხმარებლებსა და შპს TradeZone-ს შორის ამ ვებსაიტთან დაკავშირებით და ანულირებს ყველა წინა ან ერთდროულ კომუნიკაციას და შეთავაზებას, იქნება ეს ელექტრონული, ზეპირი თუ წერილობითი, კლიენტსა და TradeZone LLC შორის. წინამდებარე ხელშეკრულების ნაბეჭდი ვერსია და ელექტრონულად წარდგენილი ნებისმიერი ცნობა დაშვებულია გამოყენებულ იქნას იურიდიულ და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებებში ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ან მასთან დაკავშირებული, იმავე მოცულობით და იმავე პირობებით, როგორც თავდაპირველად შექმნილი და დაბეჭდილი სახით შენახული სხვა ბიზნეს დოკუმენტები და ჩანაწერები.

ყველა უფლება, რომელიც არ არის ჩამონათვალში, დაცულია.

TradeZone LLC–ის რეკვიზიტები: 

კომპანიის იურიდიული სახელი: TradeZone LLC;
საიდენტიფიკაციო / საგადასახადო კოდი: 406296958;
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, თელავის ქუჩა N45ა, ბინა N28;
ფაქტობრივი მისამართი: საქართველო, თბილისი, კრწანისის რაიონი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა N12 / სანაპიროს ქუჩა 2, ნახევარსარდაფი N 1 ა;
ტელ.: (+995) 32 2 11 22 00;
ელ.ფოსტა: info@worldbus.ge ან support@worldbus.ge
საბანკო ანგარიში: ”საქართველოს ბანკი” – GE02BG0000000162514283, SWIFT კოდი: BAGAGE22

თუ არ ეთანხმებით პირობებს, უბრალოდ დაადასტურეთ იგი, დააჭირეთ ღილაკს “არ ვეთანხმები” და დაგვიკავშირდით ელექტრონულ ფოსტაზე: support@worldbus.ge შეთანხმების მისაღწევად.